Cel mai simplu, rapid si sigur mod de reincarcare cu credit a cartelei prepaid.
Arrow

Termeni si conditii de utilizare a serviciului

I. PREAMBUL Platforma KARTELA (denumit în cele ce urmează “Platforma”) este administrată de societatea MOBILPAY SRL, înregistrată și funcționând conform legislației din România, cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, Corpul de birouri 24, etajul 4, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13120/2016, având cod de înregistrare fiscală RO36603584 (denumită în cele ce urmează ”Societatea”), parte din Grupul NETOPIA.

II. UTILIZATORUL PLATFORMEI
2.1. Platforma este accesibilă, fără costuri de utilizare, de către orice persoană care o utilizează conform acestor Termeni și Condiții. Utilizarea efectivă a Platformei poate implica costuri, cum ar fi cele derivând din utilizarea serviciilor oferite de terți privind asigurarea conexiunii la Internet și reîncărcarea cartelei SIM la operatorii de telefonie mobilă.
2.2. Este considerat utilizator al Platformei, în sensul acestor Termeni și Condiții, orice persoană care accesează, vizitează, navighează sau folosește serviciile oferite prin intermediul Platformei, respectiv prin intermediul funcționalităților acesteia. Platforma poate fi accesată, vizitată ori folosită numai prin sistemele și în modul în care Societatea va considera de cuviință să le pună la dispoziție.
2.3. Platforma poate fi folosită numai pentru uz privat de orice utilizator:

III. ARIA DE APLICARE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
3.1. Modalitatea de utilizare a Platformei, precum și condițiile contractuale aplicabile între Societate și utilizator, sunt guvernate de prevederile acestor Termeni și Condiții.
3.2. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, dumneavoastră sunteți de acord că:

 1. veți acționa în nume propriu în utilizarea Platformei;
 2. veți furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Platformei, astfel cum se solicită în cadrul interfețelor corespunzătoare a Platformei, în funcție de operațiunea efectuată și/sau funcționalitatea accesată;
 3. nu veți utiliza Platforma și/sau orice parte din informațiile și/sau datele și/sau conținutul dispuse în cadrul Platformei, indiferent de interfața de afișare și indiferent de funcționalitatea cu privire la care sunt generate, pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, în orice fel, programul software și/sau părți componente ale acestuia și/sau orice fracțiuni din informațiile și/sau datele și/sau conținutul, indiferent de forma acestuia, ce sunt furnizate de către Societate prin intermediul sau în cadrul Platformei, fără a obține în prealabil consimțământul scris, expres al Societății;
 4. nu veți utiliza Platforma în niciun mod care ar putea afecta în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Societății sau ale unor terțe persoane;
 5. nu veți utiliza Platforma în orice scop care este ilegal sau interzis prin acești Termeni și Condiții sau prin orice alte politici relevante, precum și în orice scop sau prin orice manieră ce poate fi considerată în mod rezonabil ca fiind inadecvată, ne-etică sau imorală;
 6. nu veți încerca să pătrundeți sau să accesați sistemul de securitate al Platformei, al oricărei părți terțe, serverului sau conturilor, prin operațiuni ce includ dar fără a se limita la una sau mai multe dintre cele de mai jos: (a) accesarea datelor, directoarelor, informațiilor, conținutului, materialelor, serverelor, conturilor, bazelor de date, etc., la care nu aveți acces autorizat; (b) încercarea de a examina, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului, conturilor sau rețelei; (c) încercarea de a sparge măsurile de securitate, validare sau autentificare utilizate în cadrul Platformei; (d) încercarea de a intercepta, întrerupe, dezafecta serviciul, accesul sau folosirea Platformei de către utilizatori sau pentru un utilizator în mod deosebit, serverul, contul sau rețeaua; (e) încercarea de a utiliza identitatea sau contul unei alte persoane;
 7. nu veți modifica, distribui, altera, decompila sau decripta vreun cod sau orice informație în legătură cu Platforma sau cu tehnologia utilizată de Societate în legătură cu și pentru furnizarea Platforma;
 8. nu veți efectua nicio acțiune destinată sau ce poate fi în mod rezonabil considerată ca fiind destinată să afecteze metoda utilizată de Platformă pentru a calcula sumele plătite;

IV. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
4.1. Utilizatorul confirmă că a citit, a înțeles și a acceptat prevederile acestor Termeni și Condiții, precum și a celorlalte politici relevante pentru utilizarea Platformei, bifând căsuța “Am luat la cunoștință și sunt de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei”.
4.2. Pentru folosirea în bune condiții a Platformei, utilizatorul are obligația de a citi cu atenție si de a respecta prevederile acestor Termeni și Condiții, precum și ale oricăror alte politici relevante pentru utilizarea Platformei, astfel cum acestea vor fi notificate sau puse la dispoziția utilizatorului, la un anumit moment pe parcursul înregistrării utilizatorului sau pe parcursul utilizării Platformei.
4.3. Produsul digital oferit de Societate prin intermediul Platformei implică, cu precădere, astfel cum se va detalia în cele ce urmează în cuprinsul acestor Termeni & Condiții, facilitarea reîncărcării de cartele SIM pre-paid la anumiți operatori de telefonie mobilă, care sunt persoane terțe față de Societate. Utilizatorul înțelege și acceptă că produsele și serviciile oferite de operatorii de telefonie mobilă sunt supuse termenilor și condițiilor specifice impuse de aceștia, Societatea neavând niciun control asupra acestor termeni și condiții și nicio răspundere față de Utilizator pentru orice prejudiciu derivând din achiziționarea de produse și/sau service oferite de comercianți, a căror plată se efectuează prin intermediul Platformei.
4.4. Prin produsul digital oferit, Societatea facilitează efectuarea de plăți de către Utilizator. Societatea aduce în atenția Utilizatorului faptul că operațiunea de procesare a plății este întreprinsă de către NETOPIA FINANCIAL SERVICES SRL, parte din Grupul NETOPIA, această operațiune fiind realizată prin intermediul platformei NETOPIA Payments (cu posibilitatea redirecționării către o pagină de plată administrată de NETOPIA Payments pentru introducerea detaliilor de plată și confirmarea plății). Serviciile furnizate prin intermediul platformei NETOPIA Payments sunt supuse Termenilor și Condițiilor specifice aplicabili plătitorilor, disponibilă la Termeni și Condiții Plătitori | NETOPIA Payments (netopia-payments.com). În urma confirmării instrucțiunii de efectuare a unei plăți, Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a plății online procesate prin intermediul platformei NETOPIA Payments.

V. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR. MODIFICĂRI OPERATE ASUPRA PLATFORMEI
5.1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral, în orice moment, Termenii și Condițiile, precum și orice alte politici relevante pentru utilizarea Platformei, Utilizatorul urmând a fi înștiințat despre modificarea documentului/documentelor în momentul accesării Platformei pentru prima dată ulterior operării unei astfel de proceduri de modificare, prin afișarea unui mesaj în acest sens la momentul accesării Platformei. Continuarea folosirii Platformei în orice fel, inclusiv dar fără a se limita la navigarea în cadrul Platformei sau utilizarea oricărei funcționalități puse la dispoziție prin intermediul Platformei, reprezintă acceptul furnizat de către Utilizator față de noua versiune a Termenilor și Condițiilor aplicabili sau unei politici relevante pentru utilizarea Platformei, după caz. Termenii și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei operațiuni efectuate în cadrul Platformei după momentul modificării acestora.
5.2. Societatea își rezervă dreptul de a opera actualizări asupra conținutului Platformei, respectiv asupra configurației serviciilor oferite. Societatea are posibilitatea, conform propriei strategii, fără a fi obligată să ofere o justificare și/sau o motivare în acest sens și fără a fi obligată la îndeplinirea oricărei formalități prealabile de notificare, informare și/sau în vederea obținerii unui acord, de a adăuga sau elimina, după caz, una sau mai multe funcționalități ale Platformei.

VI. ACCESIBILITATEA PLATFORMEI
6.1. Platforma poate fi accesată de pe oricare browser de internet. Societatea nu va fi ținută răspunzătoare pentru dificultățile pe care un Utilizator le-ar putea întâmpina în legătură cu accesare Platformei și care sunt imputabile, total sau parțial, furnizorilor de internet / browser internet.
6.2. Platforma va fi accesibilă Utilizatorului 24 de ore din 24, în limitele unui efort rezonabil depus de către Societate în acest sens, cu excepția operațiunilor de mentenanță și a altor operațiuni pe care Societatea le-ar putea desfășura din când în când în scopul asigurării unei funcționalități optime a Platformei, respectiv a funcționalităților acesteia. Pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea nu va fi răspunzătoare pentru acele situații în care Utilizatorul se află în imposibilitate să acceseze și să utilizeze Platforma ca urmare a apariției unor cauze pe care Societatea nu le poate controla, cum ar fi, dar fără a se limita la, lipsa conexiunii la internet.
6.3. Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe temporar accesul la Platformă (integral sau parțial), din rațiuni de natură tehnică, în orice moment. Societatea nu poate fi răspunzătoare față de Utilizator sau față de oricare terțe persoane pentru orice prejudicii rezultând dintr-o astfel de întrerupere unilaterală a accesului la Platformă.
6.4. Suplimentar situațiilor reglementate mai sus, Societatea își rezervă dreptul de a limita sau restricționa în întregime accesul Utilizatorului în Platformă, fără a avea obligația de a notifica Utilizatorul în prealabil și fără a fi nevoită să își justifice decizia, în orice situații în care se identifică un risc potențial sau actual, de natură să aducă atingere nivelului de securitate și siguranță al Platformei și/sau al oricăror sisteme interconectate sau aflate în legătură cu Platforma sau nivelul de securitate aplicabil în general la nivelul Societății și/sau al partenerilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acele situații subsumate unor scopuri de prevenire a fraudelor, în orice ipoteză în care Societatea are un dubiu sau o suspiciune rezonabilă în sensul în care comportamentul Utilizatorului în cadrul Platformei se circumscrie unui comportament fraudulos, cum ar fi, dar fără a se limita la, comportamente ce implică operațiuni de plăți parțiale succesive aferente unei creanțe unice, introducere succesivă a unor date de plată eronate, șamd;

VII. UTILIZAREA PLATFORMEI. FUNCȚIONALITĂȚI ȘI OPȚIUNI PUSE LA DISPOZIȚIA UTILIZATORULUI
Platforma oferă Utilizatorului o serie de funcționalități și opțiuni privind reîncărcarea de cartele SIM pre-paid la anumiți operatori de telefonie mobilă disponibili în Platformă.

VII.1. ÎNREGISTRAREA ÎN PLATFORMĂ. AUTENTIFICĂRI/LOGĂRI ULTERIOARE
7.1.1. Pentru a se înregistra cu succes în Platformă, Utilizatorul va parcurge următorii pași, în considerarea ordinii cronologice redate în cele ce urmează:

 1. utilizatorul va furniza un număr de telefon pe care dorește să îl asocieze profilului de utilizator în Aplicație;
 2. utilizatorul va confirma numărul de telefon prin furnizarea codului de confirmare de 4 cifre trimis prin SMS, la numărul de telefon furnizat în pasul anterior;
 3. utilizatorul va furniza numele și prenumele cu care se înregistrează în Platformă;
 4. utilizatorul va furniza o adresă de e-mail pe care dorește sa o asocieze profilului de utilizator în Platformă;
 5. utilizatorul va bifa următoarele checkbox-uri:
  • Am luat la cunoștință și sunt de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei – se bifează în mod obligatoriu pentru a putea trece la etapa următoare în procesul de înregistrare
  • Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate – se bifează în mod obligatoriu pentru a putea trece la etapa următoare în procesul de înregistrare
 6. utilizatorul va proceda la confirmarea adresei de e-mail prin deschiderea e-mailului de pe același dispozitiv mobil de pe care se efectuează înregistrarea în Platformă sau prin confirmare manuală efectuată prin introducerea codului de confirmare primit prin email;
 7. utilizatorul va seta și confirma un cod de acces în Platformă;
 8. Codul de acces va fi utilizat pentru orice autentificare ulterioară, necesară la orice accesare a Platformei.
7.1.2. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității datelor în baza cărora utilizatorul accesează Platforma (credențiale și coduri de acces).

VII.2. CONTUL UNIC DE UTILIZATOR
7.2.1. Contul unic de utilizator în cadrul Platformei este contul de utilizator ce conține toate informațiile salvate de către un utilizator și care pot fi vizualizate de către utilizator, cu condiția parcurgerii cu succes a procedurii de autentificare/logare în cont. Contul unic de utilizator este asociat cu un set unic de date, respectiv cu un număr de telefon și o adresă de e-mail.
7.2.2. Utilizatorul cunoaște și acceptă că este singurul responsabil pentru orice fel de acțiune, activitate sau operațiune ar avea loc în contul de utilizator. În cazul în care ia cunoștință de sau are orice suspiciune cu privire la tentativa de desfășurare sau desfășurarea unei acțiuni, activități sau operațiuni neautorizate în cadrul contului său, utilizatorul are obligația de a informa de îndată Societatea în acest sens, urmând ca Societatea să ia orice măsură consideră necesară astfel să asigure salvgardarea securității contului de utilizator și a conținutului existent în acest cont. Utilizator cunoaște și acceptă faptul că, indiferent de notificarea prealabilă a Societății, aceasta din urmă nu poate fi răspunzătoare pentru orice prejudiciu suferit de către utilizator sau de către o terță parte, ca urmare a unor tentative de sau a întreprinderii unor acțiuni, activități sau operațiuni neautorizate în cadrul contului său, cu excepția situația în care un astfel de prejudiciu s-a produs în mod exclusive prin acțiunea sau inacțiunea Societății, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă.
7.2.3. Utilizatorul cunoaște și acceptă că Societatea monitorizează în mod constant modul în care utilizatorul se folosește de Platformă, prin acțiuni și operațiuni desfășurate în cadrul Platformei, în contul său de utilizator, pentru a se asigura că modalitatea de utilizare a Platformei de către utilizator corespunde acestor Termeni și Condiții și nu se aduc atingeri de orice fel standardelor de securitate aplicabile.

VII.3. CREAREA UNUI CONT NOU ULTERIOR ȘTERGERII UNUI CONT EXISTENT
7.3.1. Utilizatorul are posibilitatea de a solicita oricând ștergerea contului de utilizator deținut în cadrul Platformei, prin utilizarea opțiunii ”Ștergere date” accesibilă din secțiunea Contul meu, subsecțiunea Date personale. Ca urmare a utilizării opțiunii ”Ștergere date”, toate informațiile aferente utilizatorului și contului creat de utilizator, inclusiv credențialele de acces, sunt anonimizate, iar utilizatorul poate crea un cont nou chiar cu aceleași credențiale (respectiv, aceeași adresă de e-mail și același număr de telefon).
7.3.2. La momentul primei accesări a Platformei ulterior ștergerii contului, utilizatorul va parcurge pașii necesari în vederea creării unui cont de utilizator în Aplicație, conform art. 7.1.1 de mai sus.

VII.4. TARIFE APLICABILE SERVICIILOR DE REÎNCĂRCARE
7.4.1. Tarifele serviciilor de reîncărcare cartele SIM pre-paid oferite prin Platformă sunt actualizate periodic, în funcție de evolutia cursului bancar și de politica de tarife a operatorilor de telefonie mobilă. Tarifele produselor/serviciilor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte și conțin TVA.
7.4.2. MOBILPAY SRL va putea desfășura orice campanie promoțională referitor la produsele/serviciile afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către MOBILPAY SRL. MOBILPAY SRL își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau retrage în orice moment tarifele practicate pe site-ul www.kartela.ro.

VII.5. RESTITUIREA PREȚULUI
7.5.1. Plata pentru utilizarea serviciilor MOBILPAY SRL nu este reversibilă și nu poate face obiectul unei cereri de restituire a plății în cazul în care detaliile de reîncărcare SIM furnizate de Utilizator nu sunt corecte (numărul este greșit introdus).

VII.6. EMITEREA FACTURII DE SERVICII
7.6.1. În cazul în care Utilizatorul este reprezentant al unei entități juridice și dorește emiterea unei facturi de servicii pentru serviciile de reîncărcare, acesta poate solicita MOBILPAY SRL emiterea unei facturi de servicii în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data utilizării serviciilor, dar nu mai târziu de finalul lunii calendaristice în curs (spre exemplu, pentru serviciile de reîncărcare utilizate în ultima zi calendaristică din lună, Utilizatorul va solicita factura în aceeași zi). Solicitarea se va face în scris la adresa de email contact@kartela.ro. cu indicarea detaliilor tranzacției pentru care solicita factura (nume, prenume, e-mail, număr încărcat), respectiv datele complete ale entității facturate (denumire entitate, cod de identificare fiscală, număr înregistrare, sediu).

VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Societatea prelucrează, prin intermediul Platformei, date cu caracter personal ale utilizatorului. Informații detaliate cu privire la operațiunile de prelucrare sunt redate în cuprinsul Politicii de confidențialitate

IX. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
9.1. Conținutul Platformei este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
9.2. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor în cadrul Platformei) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații din cadrul acestei Platforme sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Societății și/sau partenerilor săi comerciali, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către utilizator. Niciunul dintre elementele din cadrul Platformei nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate în cadrul Platformei sunt Mărci aparținând Societății, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora. Nimic din cadrul Platformei nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate în cadrul Platformei.
9.3. Siglele si numele de marca ale operatorilor de telefonie mobilă sunt mărci înregistrate și se află în proprietatea acestora. Siglele și numele de marca ale sistemelor de plată sunt mărci înregistrate și se află în proprietatea acestora.
9.4. Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Societății, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

X. ALTE PREVEDERI
10.1. Platforma poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termeni și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Societatea și partenerii săi comerciali nefiind răspunzători și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.
10.2. Includerea acestor Link-uri sau trimiteri în cadrul Platformei este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Societatea nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile din cadrul Platformei.
10.3. Prin continuarea utilizării Platformei, Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate ține Societatea răspunzătoare pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

XI. DESPĂGUBIRI
11.1. Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, Societatea și partenerii contractuali și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termeni și Condiții de către utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Platformei, de către utilizator; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei – Proprietate Intelectuală – din acești Termeni și Condiții.

XII. FORȚA MAJORĂ
12.1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor Societății
12.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termeni și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
12.3. Societatea nu poate fi trasă la răspundere în aceste cazuri de forță majoră.

XIII. RECLAMAȚII ȘI LITIGII
13.1. Acești Termeni și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, utilizatorul va putea să depună reclamații către Serviciul Relații cu Clienții disponibil la adresa de e-mail contact@kartela.ro pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

XIV. NOTIFICĂRI
14.1. Pentru orice întrebări sau comentarii în legătură cu acești Termeni și Condiții, utilizatorul este îndemnat să contacteze Societatea pe email: contact@kartela.ro. Serviciul de suport vă stă la dispoziție în zilele lucrătoare de Luni până Vineri în intervalul orar: 09:00 - 18:00, iar colegii noștri vor încerca să vă ofere soluții cât se poate de adecvate problemelor semnalate în timp util. De asemenea, vă rugăm să folosiți datele de contact de mai sus și în cazurile în care sesizați că au intervenit probleme la recepția comenzii.
14.2. Orice notificare către Societate trebuie trimisă în scris, electronic sau poștă, la adresa: București, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, clădirea 24, Etaj 4, Sector 2.
14.3. Notificarea se consideră primită în trei (3) zile lucrătoare de la trimiterea ei dacă transmiterea se face prin poștă cu confirmare de primire sau la momentul confirmării transmiterii dacă notificarea se face prin e-mail. Oricare dintre părți își poate modifica adresa pentru primirea notificărilor printr-o înștiințare trimisă celeilalte părți.

Data ultimei actualizări: 09 Octombrie 2023
Prin utilizarea Platformei vă exprimați în mod expres acordul cu privire la prevederile acestor Termeni și Condiții